Kongmanila
OFFLINE
0
535

Contact Info

Kongmanila
ປອ. ດາວ​ວີ
ກອງ​ມະ​ນີ​ລາ
Daovy
Kongmanila
ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
ອາ​ຫານ​ສັດ ແລະ ການ​ຈັດ​ການ
ອາ​ຫານ​ ແລະ ການ​ຈັດ​ການ *ການ​ລ້ຽງ​ແບ້*
ບົດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຕີ​ພີມ 15 ຫົວ​ຂໍ້
​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ການ​ລ້ຽງ​ແບ້
+865 20 22254953