ພະແນກບໍລິຫານ

 

  1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າ Control Panel ດ້ວຍການພີມທີ່ Search the web and windows

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການປ່ຽນຈຸດເປັນຈໍ້າເມັດຂອງ MS office (Excel)

ການປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍຈຸດເປັນຈ້ຳໃນຄອມພີວເຕີ

 

  1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າ Control Panel ດ້ວຍການພີມທີ່ Search the web and windows

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການປ່ຽນເຄື່ອງຈຸດມາເປັນເມັດຂອງ ຄອມພີວເຕີ