ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ (Department of Veterinary Medicine)

ຍ້ ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ແມ່ນສັງກັດຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານທາງດ້ານສັດຕະວະແພດ ເພື່ອນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຮຽນເຊັ່ນ: ການຮັກສາດູແລສຸຂະພາບຂອງສັດລ້ຽງ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາພະຍາດທີ່ເກີດຈາກສັດ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍະຍາດ ແລະ ຍັງໄດ້ບໍລິການໂຮງໝໍປິ່ນປົວສັດລ້ຽງໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ  ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ກ່ຽວກັບພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນ

0
0
0
s2sdefault

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 5/1/2018 ເວລາ 8: 10 ນາທີ, ທາງທີມງານ ອາຈານ ສີສະຫວັດ ພົມມະສີຈັນ ແລະ ອາຈານຄຳປະສົງ ເຊີ່ງເປັນອາຈານສອນສັງກັດຢູ່ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດວສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ໄດ້ນຳພານັກສຶກສາລົງເຮັດພາກປະຕິບັດຂອງນັກສຶກສາ ສັດຕະວະແພດປີ 5 ແລະ ນັກສຶກສາສັດຕະວະແພດປີທີ່ 4 ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີເຫດການງົວແມ່ສາວເກີດອຸປະຕິເຫດ ມົດລູກປິ້ນທີ່ຟາມທັດທະນາໄຊ, ບ້ານສົມສະໄມ, ເມືອງໄຊທານີ , ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການຊ່ວຍເຫຼືອງົວແມ່ສາວທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດມົດລູກປິນ

0
0
0
s2sdefault

 

ໃນວັນທີ່ 16 ຫາ 23 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2017, ທາງພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລົງໄປເກັບຕົວຢ່າງເລືອດ ແລະ ອາຈົມໃນຄົນ ແລະ ໝູ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່່ອກວດຫາພະຍາດລໍຊໍ ແລະ ພະຍາດຕືດໝູ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ILRI (International Livestock Research Institute) 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການລົງກວດສຸຂະພາບໃນຄົນ ແລະ ສັດ ແຂວງຈຳປາສັກ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 4/2/2017  ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດການພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສັດຕະວະແພດ 3 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄຳມວນ,ແລະ ຈຳປາສັກ ແຂວງ ເຊິ່ງມີ ພະນັກງານຈາພາກສ່ວນສາທາ ແຂວງ, ສາທາເມືອງ ແລະ ກະສິກຳເມືອງທັງສາມແຂວງ ລວມທັງໝົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ລວມທັງໝົດມີ 24 ທ່ານ,

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ ແລະ ພະນັກງານແຂວງ ກ່ຽວກັບການກວດກາພະຍາດສັດສູ່ຄົນ ທາງພາກທິສະດິີ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນຫ້ອງວິໄຈ ເພື່ອສາມາດນຳໄປວິຊາຊີບປະຍົກໃຊ້ໃນອານາຄົດໄດ້.